Privacy

Aandacht voor uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s en burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij de huisarts of een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en in voorkomende gevallen een waarnemer bij mijn afwezigheid hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) kan verstrekt worden aan een bevoegd persoon voor de noodzakelijke (financiële) administratie (bijvoorbeeld factuur/nota verstrekken).

De privacyregels van KiLife Natural Therapy en Acupunctuur Hoeksche Waard staan in de Privacyverklaring, die u hier kunt downloaden. U vindt de Privacyverklaring ook in de informatiemap in de praktijk.